طرحهای پژوهشی

1. احمد محمد شفیعی مهمدی جبل عاملی علیرضا نیکیان محسن رحمتی شهرام دارویی , "تحقيق، مطالعه و انتقال دانش فني تکنولوژي هاي نوين استقرار نرم افزار و اعمال آن دريک پروژه", تاریخ تصویب طرح :1401/08/25, تاریخ خاتمه :1401/10/20