طرحهای پژوهشی

1. سید محمد کارگر دهنوی غضنفر شاهقلیان , "كنترل پروسه احتراق بويلر به روش فازي و بررسي ميزان تاثير آن بر روي راندمان احتراق و صرفه جويي سوخت", تاریخ تصویب طرح :1396/04/01, تاریخ خاتمه :1398/07/20
2. محمد کارگر دهنوی رضا بنکدارچیان , "شناسايي مدل ترانسفورمرهاي توزيع در جهت کاهش تلفات باري", تاریخ تصویب طرح :1395/11/02, تاریخ خاتمه :1396/06/23