مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. علیرضا معزی, سید محمد کارگر, "Simultaneous fault localization and detection of analog circuits using deep learning approach", Computers, Vol 92, ۲۰۲۱, PP.۱۰۷۱۶
    Status: Unavailable PDF
2. احمد کرمانی, سید محمد کارگر دهنوی, "Fuzzy modelling of combustion efficiency and control of excess air flow case study: 320-MW steam unit/Isfahan Power Plant/Iran", clean energy, Vol 5-2, ۲۰۲۱, PP.229–242
    Status: Unavailable PDF
3. رضا مهراد, سید محمد کارگر, "Integrated model predictive fault-tolerant control, and fault detection based on the parity space approach for a reverse osmosis desalination unit", Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol 42-10, ۲۰۲۰, PP.1882-1894
    Status: Unavailable PDF
4. عادل خسروی, عباس چترایی, غضنفر شاهقلیان, سید محمد کارگر دهنوی, "مروري بر کنترل پديده سرج و مدلسازي در کمپرسورهاي گريز از مرکز", نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 13-۵۰, ۱۴۰۱, PP.۱-۳۰
    Status: Unavailable PDF
5. عادل خسروی, عباس چترایی, غضنفر شاهقلیان, سید محمد کارگر دهنوی, "مدل سازي کمپرسور 250-K با استفاده از روش سري موازي نارکس و فازي سلسله مراتبي", مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق, Vol 18-3, ۱۴۰۰, PP.۱۹۱-۱۹۸
    Status: Unavailable PDF
6. عادل خسروی, عباس چترایی, غضنفر شاهقلیان, سید محمد کارگر, "کنترل سرج کمپرسور گريز از مرکز با استفاده از شير بازگشتي", کيفيت و بهره برداري صنعت برق ايران, Vol 10-۳, ۱۴۰۰, PP.۱۴-۲۵
    Status: Unavailable PDF
7. امیر رضا علیزاده, سید محمد کارگر, "کنترل شرايط محيطي داخل ساختمان بر مبناي مدل و استفاده از روش کنترل پيش بين", نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-44, ۱۳۹۹, PP.۲۱-۳۵
    Status: Unavailable PDF
8. سید محمد کارگر, رضا مهراد, "Robust model predictive control for a small reverse osmosis desalination unit subject to uncertainty and actuator fault", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY, Vol (4)20, 2020, PP.1229–1240
    Status: Unavailable PDF
9. اتنا منتظری, سید محمد کارگر, "Fault detection and diagnosis in air handling using data-driven methods", Journal of Building Engineering Volume, Vol 31, 2020, PP.101388
    Status: Unavailable PDF
10. سید محمد کارگر, کریم سلحشور, محمد جواد یزدان پناه, "کنترل تحمل پذير عيب با روش کنترل پيش بين غير خطي به همراه تشخيص عيب مبتني بر مدل", IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol 10-5, 2015, PP.547–553
    Status: Unavailable PDF
11. سید محمد کارگر, کریم سلحشور, محمد جواد یزدان پناه, "Integrated nonlinear model predictive fault tolerant control and multiple model based fault detection and diagnosis", Chemical Engineering Research and Design, Vol 92-2, 2014, PP.340-349
    Status: Unavailable PDF
12. مهرداد رییسی, سید محمد کارگر, "طراحي سيستم تحمل پذير عيب با استفاده از روش کنترل پيشبين و شناسايي عيب مبتني بر مدل براي يک رأکتور شيميايي", نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 13-49, 1401, PP.21-39
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. میلاد جهانگرد, سيدمحمد كارگر, , "طراحي مناطق و شناسايي مدل فضاي حالت انرژي حرارتي در ساختمان", پنجمين کنفرانس مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. علیرضا معزی, سید محمد کارگر, , "تشخيص عيب در مدارات آنالوگ با استفاده از EMD بهبوديافته", سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران, دانشگاه خوارزمي, 1397
    Status: Unavailable PDF