دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 کنترل خطي
2 کنترل مدرن
3 کنترل ديجيتال و غير خطي
4 کنترل پيش بين ارشد
5 برنامه ريزي خطي و غير خطي ارشد
6 انداره گيري الکتريکي کارشناسي
7 مدارهاي الکتريکي کارشناسي
8 اتوماسيون صنعتي کارشناسي ارشد
9 مباني تحقيق در عمليات کارشناسي
10 تشخيص عيب دکتري
11 کنترل صنعتي کارشناسي
12 کنترل پيش بين دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات