سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق کنترل آزاد اسلامي-علوم تحقيقات ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي برق کنترل آزاد اسلامي نجف آباد ايران 1387
کارشناسی مهندسي برق الکترونيک شهرکرد ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کنترل مبتني بر پيش بيني مدل
2 کنترل سيستم هاي تحمل پذير عيب
3 تشخيص و شناسايي عيب
4 کنترل غير خطي
5 برنامه ريزي خطي و غير خطي
6 اتوماسيون صنعتي و خانگي
7 سيستم هاي مدريت ساختمان