طرحهای پژوهشی

1. , "-", تاریخ تصویب طرح :1393/03/22, تاریخ خاتمه :1393/03/22
2. ? , "", تاریخ تصویب طرح :1392/09/01, تاریخ خاتمه :1391/09/01
3. اعظم فروغی پور مهشید معینی مهر , "بررسي سنجش تراکم استخواني درمصرف کنندگان کنندگان روش هاي هورموني پيشگيري ازبارداري ورابطۀ آن با طول مدت مصرف", تاریخ تصویب طرح :1392/09/01, تاریخ خاتمه :1393/04/15
4. شادی گلی مرضیه شایان منش مهشید معینی مهر , "بررسي انواع درد کمر ولگن دربارداري وريسک فاکتورهاي مؤثربرايجاد درد", تاریخ تصویب طرح :1390/03/22, تاریخ خاتمه :1391/03/22
5. مهشید معینی مهر اعظم فروغی پور صبیحه شکرانی شادی گلی , "بررسي ارتباط افسردگي حين بارداري با بروز پره اکلامپسي درزنان مراجعه کننده به مراکزمراقبت هاي پره ناتال شهراصفهان", تاریخ تصویب طرح :1389/08/18, تاریخ خاتمه :1391/02/31