جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
کتاب برتر 1399 جشنواره فرهيختگان منصوره احمدی فراز
راضیه امینی
منیره باباشاهی
مینا جوزی
فاطمه سلمانی
مرضیه شایانمش
صبیحه شکرانی
نرگس طوقیان
سیمین فدایی
اعظم فروغی پور
فرح فیروزه
لیلا کهنگی
شادی گلی
مهشید معینی مهر
مریم مقیمیان
نیره ناصری
فریدخت یزدانی