کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
مجيد معظمي "پيش بيني بلادرنگ سطح امنيت در سيستم قدرت با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي جهت جلوگيري از خاموشي سراسري با استفاده از بارزدايي فرکانسي به 1392/09/26 دانشكده برق دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد
مجيد معظمي "پيش بيني روز-پيش پيك بار در شبكه سراسري برق ايران"- (سخنران كليدي) 1395/07/29 دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامي - واحد اصفهان (خوراسگان)