مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1393/04/09 barname baznegari shode sarfaslha 1392- vezarat olom براي ورودي 1392 به بعد ...
2 1393/04/09 Power-termic program برنامه ترميك گروه قدرت - ورودي 1392 به بعد ...
3 1393/04/09 Tatbigh list ليست تطبيق دروس گروه قدرت - ورودي 1392 به بعد ...
4 1393/04/09 Power-chart چارت دروس گروه قدرت - ورودي 1392 به بعد ...
5 1393/04/09 jadval doros ekhtiyari جدول دروس انتخابي گروه قدرت - ورودي 1392 به بعد ...
6 1393/08/18 Elsevier Author Workshop راهنماي نوشتن مقالات الزوير ...
7 1393/08/25 Jalase tojihi vorodi jadid arshad قابل استفاده در درس روش تحقيق ...
8 1395/01/23 How to Write a Paper Research Method ...
9 1395/01/23 IEEE Authorship Series, How to Write for Technical Periodicals and Conferences Research Method ...
10 1395/01/23 How to write a great research paper Research Method ...
11 1395/01/23 How to Review a Technical Paper Research Method ...
12 1398/01/27 Research Methods - Bio electric روش تحقيق مهندسي پزشكي ...
13 1398/02/05 نمونه پروپوزال روش تحقيق - مهندسي پزشکي ...
14 1398/03/09 فايل خام پروپوزال روش تحقيق - مهندسي پزشكي ...