سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق دانشگاه اصفهان ايران 2013
کارشناسی ارشد مهندسي برق آزاد اسلامي - واحد نجف آباد ايران 2007
کارشناسی مهندسي برق آزاد اسلامي - واحد نجف آباد ايران 2004

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه برق - قدرت دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1392 1394
معاون آموزشي دانشكده برق دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1394 1397
معاون دانشكده برق (آموزشي و پژوهشي) دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1397 ....

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ديناميك، پايداري و كنترل سيستم هاي قدرت
2 بازارهاي برق
3 بهينه سازي در سيستم هاي قدرت
4 بهره برداري و كنترل سيستم هاي قدرت
5 شبكه هاي هوشمند
6 برنامه ريزي سيستم هاي قدرت