دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 استاتيک کارشناسي
2 ديناميک کارشناسي
3 ديناميک ماشين کارشناسي
4 مقاومت مصالح 1 کارشناسي
5 مقاومت مصالح 2 کارشناسي
6 ارتعاشات مکانيکي کارشناسي
7 زبان تخصصي کارشناسي ناپيوسته
8 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسي
9 مباني بيومکانيک ۱ کارشناسي
10 رياضيات مهندسي پيشرفته کارشناسي ارشد
11 آزمايشگاه بيومکانيک کارشناسي
12 مکانيک محيط هاي پيوسته کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 - -

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه ملاقات حضوري 8 الي 15 مراجعه دانشجويي