سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک طراحي کاربردي شهيد باهنر کرمان ايران 1396
کارشناسی ارشد مکانيک طراحي کاربردي شهيد باهنر کرمان ايران 1387
کارشناسی مکانيک طراحي جامدات يزد ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي رباتيک و بيومکانيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1397
معاون دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1397
رييس دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Linear and Nonlinear Vibrations
2 Rotor Dynamics
3 Plate and Shell
4 Numerical Analysis