طرحهای پژوهشی

1. سید محمد مهدی میرطلائی مهدی احمدی , "طراحي شبيه سازي و ساخت يک مبدل سوئيچينگ چند کاناله با قابليت تنظيم مستقل جريان براي کاربردهاي حفاظت کاتدي", تاریخ تصویب طرح :1397/07/02, تاریخ خاتمه :1398/09/03