دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 الکترونيک قدرت 1 کارشناسي ارشد
2 ماشين هاي الکتريکي 2 کارشناسي
3 ماشين هاي الکتريکي 3 کارشناسي
4 ماشين هاي الکتريکي مخصوص کارشناسي
5 ماشين هاي الکتريکي 1 کارشناسي
6 الکترونيک قدرت 2 کارشناسي ارشد
7 محرکه هاي الکتريکي پيشرفته کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات