مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1401/08/16 درس مباني برق 2- فايل ارائه کلاس فايل ارائه کلاس ...
2 1401/08/16 درس مباني برق 2- کتاب پي سي سن کتاب پي سي سن ...
3 1401/08/16 درس مباني برق 2- حل المسائل کتاب پي سي سن حل المسائل کتاب پي سي سن ...
4 1401/08/16 درس ماشين 3- فايل ارائه ترانس فايل ارائه ترانس ...
5 1401/08/16 درس ماشين 3- فايل ارائه ژنراتور فايل ارائه ژنراتور ...
6 1401/08/16 درس روش هاي عددي در الکترومغناطيس- فايل ارائه درس فايل ارائه درس ...
7 1402/03/19 نمرات درس ماشين 3 نمرات از 6 نمره ...