مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1394/09/20 درس روش هاي نوين در کنترل منابع تغذيه سوئيچينگ هيت سينک و مديريت حرارتي ...
2 1394/10/21 درس روش هاي نوين در کنترل منابع تغذيه سوئيچينگ جبرانسازي فيدبک در منابع تغذيه سوئيچينگ (کامل شده) ...
3 1394/09/20 درس روش هاي نوين در کنترل منابع تغذيه سوئيچينگ طراحي فيلتر ...
4 1394/09/20 درس روش هاي نوين در کنترل منابع تغذيه سوئيچينگ سازگاري الکترومغناطيسي ...
5 1394/09/20 درس الکترونيک صنعتي يکسوساز تمام موج ...
6 1394/12/11 درس ماشينهاي مستقيم و متناوب تمرين سري اول ...
7 1395/10/13 درس تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي (نهايي) درس تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي (نهايي) ...
8 1395/10/13 نمونه سئوالات درس تئوري جامع نمونه سئوالات درس تئوري جامع ...
9 1395/10/13 فايل شبيه سازي ترانس فايل شبيه سازي ترانس ...
10 1396/01/26 روش هاي عددي در الکترومغناطيس (1396/1/26) روش هاي عددي در الکترومغناطيس (1396/1/26) ...
11 1396/01/19 فصل سوم درس روش هاي عددي در الکترومغناطيس فصل سوم درس روش هاي عددي در الکترومغناطيس ...
12 1396/07/25 فايل ارائه درس کنترل محرکه هاي الکتريکي(جديد) فايل ارائه درس کنترل محرکه هاي الکتريکي(جديد) ...