سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق - قدرت صنعتي اميرکبير ايران 1391
کارشناسی ارشد مهندسي برق - قدرت صنعتي اميرکبير ايران 1386
کارشناسی مهندسي برق - قدرت صنعتي اصفهان ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 الکترونيک قدرت
2 درايوهاي الکتريکي
3 سازگاري الکترومغناطيسي
4 روش هاي عددي در الکترومغناطيس