طرحهای پژوهشی

1. محسن میرمحمدصادقی امیر بنازاده , "-بررسي ارتباط بافت چربي اپي کارديال ومورتاليتي وموربيديتي بعداز عمل جراحي باي پاس عروق کرونر", تاریخ تصویب طرح :1393/03/01, تاریخ خاتمه :1393/04/16
2. محسن میرمحمدصادقی زهرا عربی , "بررسي اثرپيش گيري کننده دوبوتامين استرس اکوکارديوگرافي در بيماران با اختلال فانکشن قلب تحت عما CABG", تاریخ تصویب طرح :1393/03/01, تاریخ خاتمه :1393/04/18
3. ازاده فتحیان , "بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با CXR در تشخيص پنوموتوراکس", تاریخ تصویب طرح :1393/01/21, تاریخ خاتمه :1393/04/17
4. بهاره سلطانی , "بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه کننده", تاریخ تصویب طرح :1392/12/22, تاریخ خاتمه :1393/04/17
5. احسان ابراهیمی , "بررسي مقايسه اي ejection fraction در دو روش تشخيص اکوکارديوگرافي و آنژيوگرافي در بيماران LVD , CAD", تاریخ تصویب طرح :1392/11/17, تاریخ خاتمه :1393/04/17
6. محمد سرور , "مقايسه اختلالات الکتروليتي و سطح ويتامين D در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي با سابقه بستري مکرر و بيماران بدون بستري مکرردر بيمارستان شريعتي در سال 1393", تاریخ تصویب طرح :1392/11/17, تاریخ خاتمه :1393/04/17
7. مصطفی اعتباری , "مقابسه ميانگين تفاوت فشار خون اندازه گيري شده توسط دستگاه مانيتورينگ قلب و روش دستي در شرايط استاندارد در بيماران CCU ، ICU و اورژانس بيمارستان شريعتي اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1392/08/30, تاریخ خاتمه :1393/04/17
8. نگار دشتچی , "مقايسه تاثير روش آموزش تصويري به صورت فيلم ، با روش آموزش موجود در يادگيري علائم قلبي در دانشجويان پزشکي در سال 1392-93", تاریخ تصویب طرح :1392/07/18, تاریخ خاتمه :1393/04/17
9. سهیلا ریاحی نژاد سمانه ورناصری , "بررسي ريسک فاکتورهاي قلبي و عروقي در بيماران مبتلا به سندرم کيستيک تخمدان چاق در مقايسه با گروه کنترل", تاریخ تصویب طرح :1392/06/28, تاریخ خاتمه :1393/04/18
10. سهیلا ریاحی نژاد الهام علیزاده , "بررسي تاثير مصرف متفورمين بر روي سطح سرمي هموسيستئين دربيماران مبتلا به تخمدان پلي کيستيک در کلينيکهاي خصوصي استان اصفهان در سال 1392", تاریخ تصویب طرح :1392/05/10, تاریخ خاتمه :1393/04/17
11. پویا مشکدار , "بررسي تاثير ويتامين D بر روي وضعيت قلب و عروق در بيماران مبتلا به فشار خون ريوي", تاریخ تصویب طرح :1392/04/27, تاریخ خاتمه :1393/04/17
12. عارفه اسدالهی , "بررسي تاثير درمان کم خوني فقر آهن بر علايم بيماران مبتلا به نارسايي مزمن قلب بستري در بيمارستان شريعتي اصفهان در سال 1392", تاریخ تصویب طرح :1392/04/27, تاریخ خاتمه :1393/04/17
13. محمد ماندگاری مهران رقاع , "بررسي ارتباط بين تغييرات ريتم قلبي وريفلاکس معده به مري در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شريعتي اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1392/04/13, تاریخ خاتمه :1393/04/18
14. الناز صبور , "بررسي موانع فعاليت بدني و ورزش در بيماران با سابقه انفارکتوس حاد ميوکارد مراجعه کننده به بيمارستان شريعتي در سال 1392", تاریخ تصویب طرح :1392/02/19, تاریخ خاتمه :1393/04/17
15. منصوره صفدری , "بررسي مقايسه ايي در تغييرات در ساختار و عملکرد قلب در بيماران مبتلا به پرفشاري خون اوليه و پرفشاري خون روپوش سفيدبر اساس يافته هاي اکوکارديوگرافي در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه قلب شريعتي", تاریخ تصویب طرح :1391/05/12, تاریخ خاتمه :1393/04/17
16. سولماز دشتکار , "مقايسه اثر اپيگاستران با انوکساپارين در پيشگيري از حوادث ترمبوآمبوليک در بيماران با جراحي تعويض مفصل زانو در بيمارستان دکتر شريعتي در سال 1391", تاریخ تصویب طرح :1391/05/12, تاریخ خاتمه :1393/04/17