سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فلوشيپ فوق تخصصي اكوكارديوگرافي -مركزقلب شهيدرجائي -ايران 1386
کارشناسی ارشد -پزشكي/تخصص قلب وعروق -علوم پزشكي اصفهان -ايران 1382
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 -اکوکارديوگرافي 2 بعدي
2 -اکوکارديوگرافي 3 بعدي
3 -اکوکارديوگرافي ازراه مري
4 -استرس اکوکارديوگرافي
5 -نارسايي قلب
6 پرفشاري شريان ريوي
7 بيماريهاي دريچه اي قلب