دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 طراحي خطوط انتقال هوايي کارشناسي
2 فشار قوي و عايقها کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 فشار قوي و عايقها عايق و فشار قوي دکتر محسني

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دوشنبه طراحي خطوط انتقال هوايي 8-9:30و10:45-11:50 آشنايي با طراحي خطوط
دوشنبه عايق و فشار قوي 9:45-10:50 آشنايي با عايق هاي بکار رفته در صنعت برق
سه شنبه آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 8-12 آشنايي با ماشينهاي الکتريکي