سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد برق قدرت آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1386
کارشناسی برق قدرت آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مشاور بخش اتوماسيون واحد اسيدشويي فولاد مبارکه اصفهان 1384 1386

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 اتوماسيون ابزار دقيق- سيستم توزيع انرژي الکتريکي
2 کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع