طرحهای پژوهشی

1. مهرداد مشکین کلک , "برنامه سازي سيستم مخابراتي متکي بر ICM50 جهت ارتباط با شبکه موبايل و شبکه PSTN بهمراه طراحي برد کنترل و اعمال رابط متقابل بين آن و سيستم مخابراتي", تاریخ تصویب طرح :1394/09/01, تاریخ خاتمه :1394/12/01