دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 الکترونيک 2-الکترونيک3-مدارهاي مخابراتي-تکنيک پالس-سيستم تلويزيون-ميکروپروسسور-فيلتر و سنتز کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 الکترونيک 2-الکترونيک3-مدارهاي مخابراتي Integrated electronics by:Milman-Electronic priciples-Cmos linear integrated. circuits by:DR razavi-

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه-يکشنبه-دوش الکترونيک3-الکترونيک2-مدارهاي مخابراتي 13تا17:20 جلسات متفرقه اموزش hspice