سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مخابرات گرايش سيستم صنعتي اصفهان ايران 1368
کارشناسی الکترونيک صنغتي اصفهان ايران 1365

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه برق دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1368 1370
ريا ست دانشکده فني و مهندسي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1370 1377

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان