جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
جشنواره جوان خوارزمي 1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري میثم وهابی
احسان عظیمی
مجاهد لسانی نجف آبادی
مجید نصیری
علیرضا هادی حسین آبادی