سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک جامدات دانشگاه صنعتي اميرکبير ايران 1389
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک جامدات دانشگاه صنعتي اميرکبير ايران 1383
کارشناسی مهندسي مکانيک جامدات دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان