طرحهای پژوهشی

1. امیر همایون مقدادی اصفهانی مهدی اعلامی , "بررسي پارامترهاي موثر بر عملکرد کندانسور هوايي نيروگاه سيکل ترکيبي زواره در نصب صفحات محافظ در شرايط وزش بادهاي محيطي", تاریخ تصویب طرح :1397/08/05, تاریخ خاتمه :1398/04/11
2. محمد جواد خانیان امیر همایون مقدادی اصفهانی محمد حججی , "شبيه سازي عددي فرايند خنک کاري جوش الکتروفيوژن لوله هاي پلي اتيلن به کار رفته در شبکه گاز رساني به منظور تسريع در فرايند خنک کاري و تعيين حالت بهينه", تاریخ تصویب طرح :1397/07/08, تاریخ خاتمه :1398/07/07
3. حمید حجتی امیر همایون مقدادی اصفهانی , "شبيه سازي عملکرد فيلتر هواي ورودي توربين هاي گازي منطقه دو عمليات انتقال گاز", تاریخ تصویب طرح :1396/09/08, تاریخ خاتمه :1398/08/04
4. فرناز حسینی امیر همایون مقدادی اصفهانی محسن دوازده امامی , "ارزيابي و شبيه سازي عددي جريان گاز طبيعي به منظور بررسي تاثير مشخصات آن بر ميزان مجاز نفوذ جوش محيطي و سايش اتصالات لوله کشي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي", تاریخ تصویب طرح :1396/06/10, تاریخ خاتمه :1398/06/10
5. امیر همایون مقدادی اصفهانی لاله الماسیان محسن دوازده امامی , "شبيه سازي فيلتر پليسه اي مدور DGS کمپرسور گاز و مقايسه عملکرد آن با فيلترهاي نانوفيبر", تاریخ تصویب طرح :1395/07/18, تاریخ خاتمه :1397/10/01
6. امیر همایون مقدادی ابراهیم شیرانی محمد سید رضوی رامین ناصحی , "مطالعه عددي اختلاط در ميکروکانال¬ها با استفاده از روش انبساط ترمو-ويسکوز", تاریخ تصویب طرح :1394/08/01, تاریخ خاتمه :1396/12/08
7. امیر همایون مقدادی محمد مهدی هیهات فاطمه حسام , "طراحي و ساخت سامانه اي جهت مطالعه تجربي و شبيه سازي عددي جريان نانوسيال درون ميکرومدل", تاریخ تصویب طرح :1391/04/14, تاریخ خاتمه :1392/04/14