دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مكانيك سيالات کارشناسي
2 ترموديناميك کارشناسي
3 انتقال حرارت کارشناسي
4 رياضيات پيشرفته کارشناسي ارشد
5 جريانهاي ميکرو و نانو (مباحث منتخب) کارشناسي ارشد
6 آزمايشگاه ترموديناميک کارشناسي
7 زبان تخصصي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات