سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری نانو مکانيک دانشگاه تهران ايران 1391
کارشناسی ارشد مکانيک تبديل انرژي صنعتي اصفهان ايران 1384
کارشناسی مکانيک جامدات دانشگاه يزد ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو کميته علمي سمپوزيوم نانو 93 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1393
مدير گروه مکانيک سيالات و هوافضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشکده فني مهندسي 1395 1395
مدير امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 جريان هاي ميکرو و نانو
2 انتقال حرارت
3 محيط متخلخل
4 روش شبکه بولتزمن و ديناميک مولکولي