جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
استاد نمونه 1380 دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني
عضويت در ASIL 2008 American Society of International Law