سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری حقوق خارج از کشور خارج از کشور 1387
کارشناسی ارشد حقوق تهران ايران 1370
کارشناسی حقوق تهران ايران 1363

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 1374 1378
مدير کل امور آموزشي دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 1375 1376
عضويت در کميته بهره وري دانشگاه اصفهان 1376 1377
سرپرست گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1383 1384
مسئول امر پژوهشي در انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 1387 1388
مدير تحصيلات تکميلي حقوق دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1393 1394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان