سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي و علم مواد صنعتي شريف ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي و علم مواد صنعتي شريف ايران 1385
کارشناسی مهندسي و علم مواد شيراز ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ريخته گري
2 انجماد فلزات
3 مواد آمورف
4 جوشکاري