طرحهای پژوهشی

1. مجيد قشنگ , "کاربرد مايعات يوني در تهيه نانوذرات نمکهاي باريم", تاریخ تصویب طرح :1391/02/20, تاریخ خاتمه :1391/10/20