جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رتبه اول آزمون دوره دكتري شيمي آلي دانشگاه سيستان و بلوچستان 1385 دانشگاه سيستان و بلوچستان
كسب رتبه پژوهشگر برتر دانشجويي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 87-88 1387 دانشگاه سيستان و بلوچستان
برگزيده برتر بخش مقالات جشنواره دانشجويان مبتکر و بسيجي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 89-90 1389 بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان سيستان و بلوچستان
كسب رتبه پژوهشگر برتر دانشجويي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 89-90 1389 دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشجوي برتر (رتبه اول) آموزشي مقطع دكتري دانشگاه سيستان و بلوچستان 1390 دانشگاه سيستان و بلوچستان
8-كسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد (دانشکده علوم) 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد Majid Ghashang
كسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد (دانشکده علوم) 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پژوهشگر برگزيده استان اصفهان در علوم پايه سال 1393 1393 دانشگاه ازاد اسلامي