دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 General Chemistry MSc
2 organic chemistry MSc
3 Organic chemistry Lab MSc
4 General Chemistry Lab. MSc
5 research methodology MSc
6 research methodology BSc
7 application of spectroscopy in organic chemistry MSc
8 Organometallic Chemistry MSc

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه شيمي فيزيك آلي 13.30-16.40 -
يك شنبه شيمي آلي فلزي 13.30-16.40 -
يك شنبه - سه شن شيمي آلي 2 9.40-11.10 -
دوشنبه آزمايشگاه شيمي آلي 1 8.00-16.40 -
سه شنبه ملاقات حضوري 11-13.30 -
سه شنبه ملاقات حضوري 11-13 -