سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری شيمي آلي سيستان و بلوچستان ايران 1390
کارشناسی ارشد شيمي آلي سيستان و بلوچستان ايران 1385
کارشناسی شيمي محض شهيد باهنر كرمان ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير پژوهشي دانشكده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 91 93
مدير گروه شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 92 93

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Organic chemistry
2 Homogeneous and heterogeneous catalysis
3 Nano catalysis
4 Carbone Micro-spheres
5 Nano-materials, nano-ceramics, nano-composites and zeolites (preparation and applications)
6 Statistical design in organic chemistry and nano-materials