کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کاربرد بيوانفورماتيک در مهندسي پزشکي 1392/09/23 دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد نجف آباد
مسائل پژوهشي در مهندسي پزشکي 1392/09/27 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نطنز دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نطنز
استفاده از الگوريتم فازي نوع 2 در طبقه بندي نمونه هاي سرطاني 1392/09/25 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد