جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
ّدريافت بورس تحصيلي به عنوان شاگرد ممتاز 1386 دانشگاه پوتراي مالزي