دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 روش تحقيق کارشناسي ارشد
2 مدلسازي و شبيه سازي کارشناسي ارشد
3 کنترل چند متغيره کارشناسي ارشد
4 پردازش گفتار کارشناسي ارشد
5 کنترل فازي کارشناسي ارشد
6 کنترل بهينه کارشناسي ارشد
7 بيو فيزيک کارشناسي
8 انفورماتيک پزشکي کارشناسي
9 الکترونيک 2 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات