سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي پزشکي پوترا مالزي 1389
کارشناسی ارشد مهندسي کنترل صنعتي اصفهان ايران 1377
کارشناسی مهندسي الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير واحد سخت افزار دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان 1372 1381
مدير واحد سخت افزار گروه داده ورز جويا 1381 1386

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 بيوانفورماتيک
2 سيستهاي پيشرفته فازي
3 تشخيص بيماريهاي حنجره با استفاده از پردازش گفتار
4 تئوري کنترل در تنظيم دارو (بيهوشي، فشار خون، تزريق انسولين و شيمي درماني)