کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
يادگيري عميق در متلب با کاربرد در تحليل و پردازش تصوير 1401/03/04 واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد ااسلامي مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين