طرحهای پژوهشی

1. ندا بهزادفر مهدي خضري همايون مهدوي نسب , "تشخيص ريتمهاي قابل اعمال شوك از سيگنال الكتروكارديوگرام", تاریخ تصویب طرح :1398/05/02, تاریخ خاتمه :1398/11/12
2. محمدرضا يوسفي مجيد معظمي همايون مهدوي نسب , "طراحي، نصب و راه اندازي يك مجموعه سلول هاي خورشيدي 5 كيلووات متصل به شبكه با قابليت اتصال به سيستم منفصل موجود", تاریخ تصویب طرح :1397/06/20, تاریخ خاتمه :1398/05/27
3. , "ارائه يک روش تخمين حرکت مبتني بر مش وفقي مقاوم در برابر نويز و تغييرات شدت روشنايي در دنباله تصاوير ديجيتال", تاریخ تصویب طرح :1387/06/01, تاریخ خاتمه :1388/02/18
4. پيام سنايي , "بررسي مقايسه‌اي تاثير هسته‌هاي درون‌يابي مختلف در كيفيت تخمين حركت به روش مش (MME) در دنباله‌هاي تصاوير ديجيتال", تاریخ تصویب طرح :1384/08/15, تاریخ خاتمه :1385/06/01