دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 شبكه‌هاي عصبي مصنوعي كارشناسي ارشد
2 تئوري اطلاعات و كدينگ كارشناسي ارشد
3 فرايندهاي تصادفي كارشناسي ارشد
4 الكترونيك 2 كارشناسي
5 كنترل خطي كارشناسي
6 ريزپردازنده‌ها كارشناسي
7 سيستمهاي خطي كارشناسي ارشد
8 الكترونيك 1 كارشناسي
9 اندازه‌گيري الكتركي كارشناسي
10 الكترونيك 3 كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات