مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1395/02/09 فرآيندهاي تصادفي 7 تحليل فرآيندها، ايستايي و طيف توان و ... ...
2 1396/08/13 زبان تخصصي- نگارش علمي1 راهنماي فشرده ...
3 1397/10/03 شبكه خود سازمانده SOM درس شبكه‌هاي عصبي ...
4 1398/07/25 شبكه‌هاي عصبي - سلول عصبي حياتي از فيزيولوژي ...
5 1398/12/17 شبکه عصبي - کاخال تاريخچه1 ...
6 1398/12/17 شبکه عصبي - مک کولوچ تاريخچه2 ...
7 1398/12/17 شبکه عصبي - هب تاريخچه3 ...
8 1401/07/23 الکترونيک 2 فت پيوندي ...
9 1401/08/07 الکترونيک 2- تکليف 1-باياس تمرين 8 حذف و تمرين 7 اختياري است. ...
10 1401/08/07 الکترونيک 2-تکليف 2 تقويت سيگنال در فت ...
11 1401/08/07 الکترونيک 2-تکليف 3 ماسفت ...
12 1401/08/15 زبان تخصصي کارشناسي Unit 7-Electronics ...
13 1401/08/29 الکترونيک 2 ماسفت ...
14 1401/09/21 الکترونيک 2 فيدبک-تکليف ...
15 1401/09/21 الکترونيک 2 زوج ديفرانسيل-درس ...
16 1401/09/21 الکترونيک 2 آپ امپ-تکليف1 ...
17 1401/09/21 الکترونيک 2 آپ امپ-تکليف2 ...
18 1402/01/17 شبکه عصبي نمايش ...
19 1402/01/17 شبکه عصبي پرسپترون ...
20 1402/02/10 شبکه عصبي بخش 1-اصلاحيه ...
21 1402/02/10 شبکه عصبي آدالاين ...
22 1402/02/10 الکترونيک 2 فيدبک-درس ...
23 1402/02/14 يادگيري عميق CNN، پايه ...
24 1402/02/14 يادگيري عميق متلب، شبکه کانولوشني ...
25 1402/02/14 يادگيري عميق درس، مباني ...
26 1402/02/25 شبکه عصبي Course Book Part1 ...
27 1402/02/25 شبکه عصبي Course Book Part2 ...
28 1402/02/25 شبکه عصبي MultiLayer Feedforward Nets ...
29 1402/02/25 شبکه عصبي هاپفيلد ...
30 1402/03/08 الکترونيک 2 درس آپ امپ ...
31 1402/03/17 يادگيري عميق متلب-پياده سازي ...