سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری حقوق خصوصي علوم تحقيقات تهران ايران 1385
کارشناسی ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي ايران 1375
کارشناسی حقوق مجتمع آموزش عالي قم ايران 1372

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه تحصيلات تکميلي الهيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان