طرحهای پژوهشی

1. علی ابراهیم نژاد , "رويکردي جديدي براي حل مسايل برنامه‌ريزي با متغيرهاي فازي و کاربردهاي آن", تاریخ تصویب طرح :1393/03/31, تاریخ خاتمه :1394/01/31
2. علی ابراهیم نژاد , "مسايل برنامه‌ريزي خطي با پارامترهاي فازي و کاربرد‌هاي آن در مسايل حمل ‌و نقل و واگذاري", تاریخ تصویب طرح :1390/01/20, تاریخ خاتمه :1390/08/20