مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. منصور عابديان, عاطفه امين دوست, رضا مداحي, جاويد جوزداني, "تعيين بهترين ترکيب شاخص هاي مناظر کارت امتيازي متوازن با استفاده از تئوري بازي", Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol 14-1, 2021, PP.185-194
    Status: Unavailable PDF
2. محمد باستانی, سعیده کتابی, رضا مداحی, رویا اهری, "Data Envelopment Analysis in the Presence of Correlated Evaluation Variables", Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, Vol 15-3, 2021, PP.251-263
    Status: Unavailable PDF
3. منصور عابدیان, عاطفه امین دوست, رضا مداحی, جاوید جوزدانی, "A Nash equilibrium based decision‑making method for performance evaluation: a case study", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Vol 35, 2021, PP.135-142
    Status: Unavailable PDF
4. محمد باستاني, سعيده كتابي, رضا مداحي, رويا اهري, "تخصيص کارآمد منابع به بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي ايران با استفاده از تجزيه و تحليل متمرکز پوشش داده", Journal of Health Management and Informatics, Vol 7-1, 2020, PP.59-67
    Status: Unavailable PDF
5. سعیده نقی ها, رضا مداحی, علی ابراهیم نژاد, "يک روش تلفيقي AHP-DEA براي ارزيابي و رتبه بندي روش هاي توليد در محيط هاي صنعتي", International Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol 31-3, 2019, PP.343-359
    Status: Unavailable PDF
6. علی خاکی, رضا مداحی, "نرخ گذاري و اندازه گيري برنامه تعميرات و نگهداري در کارخانه فولاد مبارکه با استفاده از انديس مالمکوئيست", Science Road Journal, Vol 3-1, 2015, PP.198-210
    Status: Unavailable PDF
7. رضا مداحی, غلامرضا جهانشاهلو, فرهاد حسین زاده لطفی, علی ابراهیم نژاد, "بهينه سازي وزن هاي متناسب به عنوان هدف ثانويه در ارزيابي متقاطع DEA", International Journal of Operational Research, Vol 19, 2014, PP.234-245
    Status: Unavailable PDF
8. Ehsan Sabzghabaee, Reza Maddahi, Mohsen Izadinia, "انتخاب تکنولوژي مناسب در صنعت ساخت و ساز با استفاده از روش ترکيبي شانون و آنتروپي", International Journal of Basic Sciences, Vol 2147-, 2014, PP.162-168
    Status: Available PDF
9. غلامرضا جهانشاهلو, فرهاد حسین زاده لطفی, محسن رستمی مال خلیفه, رضا مداحی, "توسعه اي بر تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي زيست محيطي با استفاده از مقايسه متدولوژي سه مدل ارزيابي کارايي", Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Vol 3, 2013, PP.20-26
    Status: Unavailable PDF
10. غلامرضا جهانشاهلو, فرهاد حسین زاده لطفی, محسن رستمی مال خلیفه, رضا مداحی, علی ابراهیم نِژاد, "رتبه بندي واحدهاي کاراي غير راسي بر اساس روش ابرکارايي در حضور خروجي هاي نامطلوب", International Journal of Applied Decision Sciences, Vol 6, 2013, PP.83-95
    Status: Unavailable PDF
11. رضا مداحی, علی ابراهیم نِژاد, "استفاده از توابه رتبه بندي به منظور توسعه الگوريتم Hungarian براي حل مسائل تخصيص با هزينه فازي", World Applied Sciences Journal, Vol 17-4, 2012, PP.497-501
    Status: Unavailable PDF
12. غلامرضا جهانشاهلو, فرهاد حسین زاده لطفی, رضا مداحی, یاسر جعفری, "کارايي و الگويابي در حضور خروجي هاي نامطلوب (بد) : يک روش DEA", International Journal of Applied Mathematical Research, Vol 1(2), 2012, PP.178-188
    Status: Unavailable PDF
13. غلامرضا جهانشاهلو, فرهاد حسین زاده لطفی, یاسر جعفری, رضا مداحی, "انتخاب وزن هاي متقارن به عنوان هدف ثانويه در کارايي متقاطع DEA", Applied Mathematical Modelling, Vol 35, 2011, PP.544-549
    Status: Unavailable PDF
14. رضا مداحي, حميدرضا يزداني, "رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده با استفاده از تحليل پوششي داده ها با در نظر گرفتن دوره هاي زماني متعدد", نشريه تصميم گيري و تحقيق در عمليات, Vol 5-1, 1399, PP.72-82
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حمیدرضا یزدانی, رضا مداحی, , "تخصيص منابع متمرکز در حضور خروجي نامطلوب با شاخص هاي مستقل و وابسته", سيزدهمين کنفرانس بين المللي تحليل پوششي داده ها و تحليل تصميم, واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. مینا قادری, رضا مداحی, , "رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده با استفاده از تحليل پوششي داده ها با در نظر گرفتن دوره هاي زماني متعدد", يازدهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده‌ها, شيراز, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. رزا حجازی, رضا مداحی, , "تحليل پوششي داده ها در حضور شاخصهاي ارزيابي عملکرد وابسته", يازدهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده‌ها, شيراز, 1398
    Status: Unavailable PDF
4. مرضیه احمدی, رضا مداحی, , "ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري توسط DEA-R در حضور خروجي نامطلوب", دهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها, دانشگاه خوارزمي تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
5. شهرزاد عسگری, رضا مداحی, , "مدل رياضي مکانيابي هاب براي شبکه توزيع يک کارخانه توليدي توسط شرکت خدماتي حمل- ونقل کالابران با هدف کاهش هزينههاي حملونقل", دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. شهرزاد عسگری, رضا مداحی, , "ارزيابي هابهاي يک شرکت خدماتي حملونقل با استفاده از تحليل پوششي دادهها در حضور خروجيهاي نامطلوب", دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. رضا مداحي, فاطمه السادات نوریان, , "توسعه مدل کارت امتيازي متوازن با استفاده از منطق فازي درارزيابي عملکرد سازمانهاي صنعتي با نگرش ويژه بر منظر مشتري", کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري, دانشگاه مازندران-بابلسر, 1394
    Status: Available PDF
8. رضا مداحي, غلامحسین تابنده, , "بررسي عوامل موثر برتوانمند سازي و افزايش بهره وري کارکنان سازمان تامين اجتماعي", کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري, دانشگاه مازندران-بابلسر, 1394
    Status: Available PDF
9. رضا مداحي, بهنام ظهیری, , "ارزيابي و رتبه بندي پيمانکاران بر اساس تاثير گذاري و تاثير پذيري در پروژه هاي ساختماني", کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري, دانشگاه مازندران-بابلسر, 1394
    Status: Available PDF
10. رضا مداحي, نگار سلطانی, , "بررسي هوشمندانهي نارضايتي مشتريان به کمک روش PDA مورد مطالعه فرودگاه اصفهان", کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري , دانشگاه مازندران-بابلسر, 1394
    Status: Available PDF
11. رضا مداحي, سحر زارعی زانیانی, , "رتبه بندي طبقات بازاريابي فاقد ناظر آموزشي در سازمانهاي صنعتي مبتني بر تکنيک هاي فازي و تصميم گيري چند معياره", کنفرانس ملي بهينه سازي و تصميم گيري, دانشگاه مازندران-بابلسر, 1394
    Status: Available PDF
12. رضا مداحی, , "سه روش تخصيص منصفانه منابع با استفاده از تحليل پوششي داده ها", 14th International Conference on Data Envelopment Analysis, Jianghan University, China, 2016
    Status: Unavailable PDF
13. , "ارزيابي عملکرد صف هاي چندگانه قابل قياس با استفاده از DEA", دومين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها, دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت, 2010
    Status: Available PDF
14. , "-", -, -, -
    Status: Unavailable PDF
15. , "-", -, -, -
    Status: Unavailable PDF