سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری رياضي کاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران 1391
کارشناسی ارشد رياضي کاربردي خوارزمي (تربيت معلم) ايران 1387
کارشناسی رياضي محض کاشان ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
- - - -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 رياضيات کاربردي
2 تحقيق در عمليات
3 تحليل پوششي داده ها
4 تصميم گيري چند معياره
5 تئوري فازي