سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مديريت خدمات بهداشتي درماني علوم وتحقيقات تهران ايران 1396
کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني علوم پزشكي ايران ايران 1378
کارشناسی بهداشت عمومي علوم پزشكي اصفهان ايران 1369

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديريت بيمارستان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1384 1390

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان