طرحهای پژوهشی

1. , "13.همکاري با دفتر UNDP سازمان ملل متحد و طرح ملي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مرکزي در پروژه """تعيين واحدهاي مديريتي سيماي اکولوژيکي کوهستان بادرنظرگرفتن تهديدات و چالشهاي اصلي با کاربرد سامانه اطلاعات جغر", تاریخ تصویب طرح :1392/03/23, تاریخ خاتمه :1392/12/23
2. , "14.همکاري با دفتر UNDP سازمان ملل متحد و طرح ملي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مرکزي در پروژه "شناسايي مناطق کانوني تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مرکزي " ", تاریخ تصویب طرح :1392/03/23, تاریخ خاتمه :1392/12/23
3. , "16.همکاري با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري جهت پروژه " بررسي قابليت طبيعت گردي پناهگاه حيات وحش دودانگه و چهاردانگه مازندران با استفاده از GISRS " به عنوان مسئول بخش ارزيابي و GIS", تاریخ تصویب طرح :1390/03/23, تاریخ خاتمه :1391/03/23
4. , "ارزيابي سيماي اکولوژيک منطقه حفاظت شده جاجرود ", تاریخ تصویب طرح :1390/03/23, تاریخ خاتمه :1392/03/23
5. , "همکاري با آژانس همکاريهاي بين الملي ژاپن (JICA) جهت مديريت اکولوژيک تالاب انزلي به عنوان مدير بخش GIS", تاریخ تصویب طرح :1390/02/23, تاریخ خاتمه :1392/05/23
6. , "ارزشگذاري خدمات اقتصادي تالاب چغاخور با تکيه بر شناسايي و تعيين تغييرات تالاب ", تاریخ تصویب طرح :1389/03/23, تاریخ خاتمه :1390/01/23
7. , "11.همکاري با دفتر UNDP سازمان ملل متحد و طرح ملي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مرکزي در پروژه " شناسايي و تعيين ميزان تغييرات کاربري اراضي منطقه زاگرس مرکزي با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه " ", تاریخ تصویب طرح :1388/05/31, تاریخ خاتمه :1388/11/23
8. , "رائه و طراحي مدل توسعه شهري در استان گيلان با استفاده از منطق فازي و تعيين ميزان سطح كاربري شهري توسعه يافته در اراضي نامطلوب با استفاده از .GIS/R", تاریخ تصویب طرح :1388/03/23, تاریخ خاتمه :1389/03/23
9. , "18.بررسي روند تغييرات كاربري اراضي در شهرستان رشت با استفاده از GIS/RS.", تاریخ تصویب طرح :1388/03/23, تاریخ خاتمه :1389/03/23
10. , "20.بررسي ميزان تخريب اراضي جنگلي با استفاده از شاخص پوشش گياهي نرمالايز شده NDVI مربوط به دوره هاي زماني مختلف، مطالعه موردي: مناطق مركزي استان گيلان", تاریخ تصویب طرح :1388/03/23, تاریخ خاتمه :1389/03/23
11. , "21.ارزيابي ميزان تغييرات سطح تالاب انزلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه در طي دوره 35 ساله", تاریخ تصویب طرح :1388/03/23, تاریخ خاتمه :1389/03/23