مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. "روند تغييرات کاربري اراضي در حوضه آبخيز تالاب انزلي طي دوره هاي زماني با تاکيد بر توسعه شهري و اراضي ساخته شده ", فصلنامه محيط زيست, Vol 53 - , 1391, PP.-
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی